01-р сарын 19-ний өдөр замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн жолооч нарын мэдээлэл


2015-01-21 08:46:20
2015 оны 01-р сарын 19-нд гэрлэн дохионы зөрчил 105, хурд хэтрүүлсэн 8 зөрчил бүртгэгджээ.  Жолооч та бүхэн замын хөдөлгөөнд оролцохдоо болзошгүй ослоос урьдчилан сэргийлж замын хөдөлгөөний дүрмээ биелүүлэн соёлтой оролцоорой гэж Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс мэдээллээ.

PassDate PlateNumber ReasonCode Violation Info
1 2015/01/19 14:13:34 0015УНУ SIGNAL RED / 0.171
2 2015/01/19 11:50:04 0088УБЛ SIGNAL RED / 0.279
3 2015/01/19 12:50:58 0138УНЦ SIGNAL RED / 0.632
4 2015/01/19 12:28:03 0215УНС SIGNAL RED / 0.079
5 2015/01/19 15:29:33 0260ДГО SIGNAL RED / 0.085
6 2015/01/19 14:42:54 0329ТӨВ SIGNAL RED / 0.335
7 2015/01/19 11:21:35 0507ДАР SIGNAL RED / 0.097
8 2015/01/19 12:26:51 0570УНЛ SIGNAL RED / 0.129
9 2015/01/19 09:29:41 0612УБА SIGNAL RED / 0.1
10 2015/01/19 13:09:33 0938УНС SIGNAL RED / 0.05
11 2015/01/19 16:22:35 1000УНК SIGNAL RED / 0.162
12 2015/01/19 11:22:03 1009УНӨ SIGNAL RED / 0.07
13 2015/01/19 15:45:22 1015УБВ SIGNAL RED / 0.094
14 2015/01/19 04:25:57 1184УНЧ SIGNAL RED / 3.192
15 2015/01/19 01:57:16 1244УНМ SIGNAL RED / 1.476
16 2015/01/19 15:18:02 1358УНО SIGNAL RED / 0.118
17 2015/01/19 13:57:35 1449УНЧ SIGNAL RED / 0.168
18 2015/01/19 08:50:45 1535УНҮ SIGNAL RED / 0.166
19 2015/01/19 13:51:35 1612УНЕ SIGNAL RED / 0.164
20 2015/01/19 11:54:04 1810УНИ SIGNAL RED / 0.239
21 2015/01/19 02:24:47 1813УНП SIGNAL RED / 4.862
22 2015/01/19 19:05:36 2019УНЭ SIGNAL RED / 0.256
23 2015/01/19 23:07:24 2084УБВ SIGNAL RED / 0.047
24 2015/01/19 10:15:33 2240ДОР SIGNAL RED / 0.069
25 2015/01/19 10:06:02 2303УБЧ SIGNAL RED / 0.098
26 2015/01/19 00:52:33 2662УБӨ SIGNAL RED / 5.406
27 2015/01/19 12:20:03 2888УБҮ SIGNAL RED / 0.105
28 2015/01/19 15:13:33 3030УНӨ SIGNAL RED / 0.119
29 2015/01/19 14:02:02 3053УБП SIGNAL RED / 0.098
30 2015/01/19 11:44:02 3053УНР SIGNAL RED / 0.096
31 2015/01/19 15:03:33 3155УНҮ SIGNAL RED / 0.114
32 2015/01/19 16:15:17 3228УНЯ SIGNAL RED / 0.056
33 2015/01/19 16:13:53 3277УНЕ SIGNAL RED / 0.057
34 2015/01/19 11:17:34 3277УНҮ SIGNAL RED / 0.102
35 2015/01/19 11:03:34 3393УБВ SIGNAL RED / 0.093
36 2015/01/19 02:04:48 3443УНБ SIGNAL RED / 4.213
37 2015/01/19 09:27:36 3584УНН SIGNAL RED / 0.191
38 2015/01/19 10:34:02 3623УНД SIGNAL RED / 0.078
39 2015/01/19 10:49:34 3677УНР SIGNAL RED / 0.102
40 2015/01/19 07:58:46 3744УНТ SIGNAL RED / 0.124
41 2015/01/19 15:04:02 3775СЭҮ SIGNAL RED / 0.07
42 2015/01/19 12:01:02 3895УНТ SIGNAL RED / 0.838
43 2015/01/19 10:59:34 3925СҮА SIGNAL RED / 0.051
44 2015/01/19 13:59:34 3930УНТ SIGNAL RED / 0.09
45 2015/01/19 14:29:02 4358УНН SIGNAL RED / 0.102
46 2015/01/19 12:49:34 4933УНҮ SIGNAL RED / 0.146
47 2015/01/19 11:28:03 5047УНЯ SIGNAL RED / 0.191
48 2015/01/19 14:35:32 5160УНЯ SIGNAL RED / 0.077
49 2015/01/19 10:05:34 5193УНЕ SIGNAL RED / 0.062
50 2015/01/19 18:35:16 5288СЭА SIGNAL RED / 0.263
51 2015/01/19 15:31:32 5333УНП SIGNAL RED / 0.03
52 2015/01/19 14:22:02 5529УБВ SIGNAL RED / 0.058
53 2015/01/19 11:55:35 5689УНС SIGNAL RED / 0.21
54 2015/01/19 10:24:02 5777УНЭ SIGNAL RED / 0.05
55 2015/01/19 18:50:27 5822УНП SIGNAL RED / 0.347
56 2015/01/19 16:17:17 5867УНБ SIGNAL RED / 0.113
57 2015/01/19 14:54:57 6028УБҮ SIGNAL RED / 0.155
58 2015/01/19 11:25:01 6030УНК SIGNAL RED / 0.667
59 2015/01/19 10:03:35 6042УНЛ SIGNAL RED / 0.142
60 2015/01/19 09:31:44 6245УБҮ SIGNAL RED / 0.421
61 2015/01/19 14:03:32 6272УБИ SIGNAL RED / 0.044
62 2015/01/19 13:19:32 6310УНВ SIGNAL RED / 0.034
63 2015/01/19 16:21:18 6319УНК SIGNAL RED / 0.037
64 2015/01/19 11:15:34 6507УНУ SIGNAL RED / 0.113
65 2015/01/19 10:16:02 6595УНХ SIGNAL RED / 0.125
66 2015/01/19 13:29:33 6685УНГ SIGNAL RED / 0.075
67 2015/01/19 14:18:02 6799УНБ SIGNAL RED / 0.107
68 2015/01/19 13:15:33 7089УНЕ SIGNAL RED / 0.093
69 2015/01/19 10:21:22 7219УНЭ SIGNAL RED / 0.123
70 2015/01/19 13:22:03 7247УНС SIGNAL RED / 0.096
71 2015/01/19 15:11:31 7437УНЧ SIGNAL RED / 0.075
72 2015/01/19 15:05:33 7449УНП SIGNAL RED / 0.097
73 2015/01/19 16:09:18 7512УБЯ SIGNAL RED / 0.082
74 2015/01/19 12:04:03 7553УБЯ SIGNAL RED / 0.086
75 2015/01/19 15:23:34 7587УНӨ SIGNAL RED / 0.118
76 2015/01/19 10:23:34 7685УБТ SIGNAL RED / 0.046
77 2015/01/19 12:08:04 7764УНМ SIGNAL RED / 0.062
78 2015/01/19 13:39:33 7800УБГ SIGNAL RED / 0.045
79 2015/01/19 11:50:02 7854УНИ SIGNAL RED / 0.073
80 2015/01/19 11:42:02 7920УНГ SIGNAL RED / 0.079
81 2015/01/19 14:52:03 7958УНӨ SIGNAL RED / 0.092
82 2015/01/19 15:39:35 7997УНД SIGNAL RED / 0.225
83 2015/01/19 11:35:34 8010УБИ SIGNAL RED / 0.153
84 2015/01/19 10:46:02 8094УБҮ SIGNAL RED / 0.055
85 2015/01/19 09:47:41 8134УНЧ SIGNAL RED / 0.031
86 2015/01/19 16:37:51 8392УНҮ SIGNAL RED / 0.058
87 2015/01/19 10:55:34 8513УНЛ SIGNAL RED / 0.053
88 2015/01/19 13:39:22 8592УНК SIGNAL RED / 0.077
89 2015/01/19 13:33:33 8649УНҮ SIGNAL RED / 0.104
90 2015/01/19 12:14:03 8770УНН SIGNAL RED / 0.191
91 2015/01/19 11:03:57 8778УНВ SIGNAL RED / 0.042
92 2015/01/19 10:41:33 8969УНР SIGNAL RED / 0.111
93 2015/01/19 14:20:01 9059УНО SIGNAL RED / 0.08
94 2015/01/19 10:50:56 9148УНХ SIGNAL RED / 0.083
95 2015/01/19 11:00:03 9203УНС SIGNAL RED / 0.125
96 2015/01/19 13:37:34 9277УНЯ SIGNAL RED / 0.139
97 2015/01/19 15:35:33 9287УНВ SIGNAL RED / 0.11
98 2015/01/19 12:26:16 9347УНИ SIGNAL RED / 0.057
99 2015/01/19 12:39:34 9545УНГ SIGNAL RED / 0.134
100 2015/01/19 15:27:34 9669УНХ SIGNAL RED / 0.172
101 2015/01/19 16:27:17 9714УНБ SIGNAL RED / 0.076
102 2015/01/19 11:25:35 9723УНЗ SIGNAL RED / 0.234
103 2015/01/19 11:49:35 9755УНУ SIGNAL RED / 0.146
104 2015/01/19 15:25:33 9792СБА SIGNAL RED / 0.09
105 2015/01/19 12:02:55 9898УНЭ SIGNAL RED / 0.182

PassDate PlateNumber ReasonCode Violation Info
1 2015/01/19 05:31:25 0052УБҮ SPEED 87km/h
2 2015/01/19 15:17:19 0095ХӨВ SPEED 76km/h
3 2015/01/19 01:49:16 0155УНК SPEED 77km/h
4 2015/01/19 15:14:44 0203УНТ SPEED 74km/h
5 2015/01/19 05:52:20 0270УНК SPEED 77km/h
6 2015/01/19 00:16:43 0406УНК SPEED 95km/h
7 2015/01/19 05:42:44 0533УНЧ SPEED 81km/h
8 2015/01/19 01:58:36 0567УБЕ SPEED 77km/h
9 2015/01/19 16:31:01 0577УНН SPEED 72km/h
10 2015/01/19 13:27:28 0602УБҮ SPEED 71km/h
11 2015/01/19 17:01:20 0725УНҮ SPEED 70km/h
12 2015/01/19 04:08:30 0947ДГО SPEED 66km/h
13 2015/01/19 23:23:00 1181УНЭ SPEED 74km/h
14 2015/01/19 06:41:45 1240УНП SPEED 68km/h
15 2015/01/19 11:36:25 1400УБА SPEED 71km/h
16 2015/01/19 11:38:05 1405УНР SPEED 67km/h
17 2015/01/19 05:32:26 1550УНЛ SPEED 74km/h
18 2015/01/19 02:12:39 1561УНЛ SPEED 76km/h
19 2015/01/19 23:50:43 1642УНК SPEED 71km/h
20 2015/01/19 16:42:49 1700УБВ SPEED 73km/h
21 2015/01/19 22:35:46 1757УБҮ SPEED 72km/h
22 2015/01/19 07:00:23 2177УББ SPEED 67km/h
23 2015/01/19 00:25:42 2229УБИ SPEED 73km/h
24 2015/01/19 04:12:19 2421УНО SPEED 70km/h
25 2015/01/19 23:52:48 2443УНӨ SPEED 68km/h
26 2015/01/19 03:10:20 2925УНЕ SPEED 72km/h
27 2015/01/19 16:08:12 3064УНУ SPEED 70km/h
28 2015/01/19 01:00:28 3068УНГ SPEED 75km/h
29 2015/01/19 06:22:39 3114УНП SPEED 70km/h
30 2015/01/19 22:55:47 3124УНД SPEED 71km/h
31 2015/01/19 22:06:55 3243УНА SPEED 68km/h
32 2015/01/19 06:20:30 3291УБҮ SPEED 67km/h
33 2015/01/19 05:22:33 3508УНН SPEED 89km/h
34 2015/01/19 23:50:55 3586УБҮ SPEED 72km/h
35 2015/01/19 00:56:38 3731УНК SPEED 72km/h
36 2015/01/19 06:15:07 3769УНА SPEED 76km/h
37 2015/01/19 03:06:12 4090УНО SPEED 87km/h
38 2015/01/19 20:08:48 4264УНЯ SPEED 69km/h
39 2015/01/19 13:36:28 4432УНЗ SPEED 77km/h
40 2015/01/19 02:03:40 4802УНӨ SPEED 72km/h
41 2015/01/19 05:38:37 4869УНД SPEED 75km/h
42 2015/01/19 22:55:47 4939УБМ SPEED 70km/h
43 2015/01/19 21:31:41 4986УБИ SPEED 74km/h
44 2015/01/19 23:07:38 5143УНП SPEED 67km/h
45 2015/01/19 22:43:38 5418УНЛ SPEED 74km/h
46 2015/01/19 10:53:53 5420УНП SPEED 71km/h
47 2015/01/19 04:48:03 5447УНС SPEED 73km/h
48 2015/01/19 10:30:27 5532УНК SPEED 66km/h
49 2015/01/19 01:24:14 5542СҮА SPEED 75km/h
50 2015/01/19 06:14:43 5779УНЭ SPEED 71km/h
51 2015/01/19 22:43:36 5904УНГ SPEED 76km/h
52 2015/01/19 02:58:21 6188УНС SPEED 74km/h
53 2015/01/19 03:30:10 6193УНГ SPEED 72km/h
54 2015/01/19 04:35:36 6222УНӨ SPEED 81km/h
55 2015/01/19 02:50:35 6507УНЧ SPEED 77km/h
56 2015/01/19 13:50:38 6652УНХ SPEED 67km/h
57 2015/01/19 01:48:28 7007УБЭ SPEED 78km/h
58 2015/01/19 05:57:53 7105УНН SPEED 83km/h
59 2015/01/19 05:52:43 7105УНН SPEED 77km/h
60 2015/01/19 15:56:01 7133УНЕ SPEED 73km/h
61 2015/01/19 06:17:06 7311УБА SPEED 76km/h
62 2015/01/19 03:31:34 7412УНА SPEED 72km/h
63 2015/01/19 05:49:28 7718УНХ SPEED 74km/h
64 2015/01/19 22:50:15 7764УНИ SPEED 78km/h
65 2015/01/19 00:37:50 7773УБЕ SPEED 70km/h
66 2015/01/19 06:33:50 8075УНЭ SPEED 72km/h
67 2015/01/19 11:26:36 8169УБҮ SPEED 67km/h
68 2015/01/19 16:07:14 8192УНД SPEED 73km/h
69 2015/01/19 08:34:16 8277УНБ SPEED 68km/h
70 2015/01/19 00:38:52 8483УНД SPEED 72km/h
71 2015/01/19 23:07:47 8601УНК SPEED 74km/h
72 2015/01/19 00:41:23 8650УББ SPEED 72km/h
73 2015/01/19 04:08:18 8828УБК SPEED 86km/h
74 2015/01/19 04:19:33 8828УБК SPEED 74km/h
75 2015/01/19 11:18:32 9086УНВ SPEED 68km/h
76 2015/01/19 23:09:04 9226УНН SPEED 66km/h
77 2015/01/19 05:36:42 9248УНД SPEED 70km/h
78 2015/01/19 06:35:19 9879УБИ SPEED 71km/h
79 2015/01/19 02:50:29 9995УНХ SPEED 80km/h
80 2015/01/19 02:56:49 9995УНХ SPEED 72km/h

 

АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Buzznews.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. Buzznews.mn сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.

Сэтгэгдэл бичих:
Дээрхи үсгүүдийг бичнэ үү