Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтсээс 2023 оны 10 дугаар сард төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бусаар 340 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг (ХАСХОМ)-т хяналт шалгалтын ажиллагааг явуулж, 26 албан тушаалтны мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэсэн байна. Эдгээрээс зөрчилтэй 12, зөрчилгүй 5, зөрчилд тооцохгүй анхааруулсан 6, бусад 3 байв. Одоогоор ажиллагаанд 333 албан тушаалтны ХАСХОМ шалгагдаж байна.
Биеийн тамир, спортын улсын хорооны Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн удирдах албан тушаалтан “Б”, олон улсын хүүхдийн Найрамдал цогцолборын удирдах албан тушаалтан “О”, Өвөрхангай аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын удирдах албан тушаалтан “Б”, Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын Засаг даргын Тамгын газрын удирдах албан тушаалтан “А” нар нь хөрөнгө орлогоо мэдүүлээгүй буюу худал мэдүүлсэн үйлдэлд Авлигын эсрэг хууль болон Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн дагуу хариуцлага тооцуулж, цаашид хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах талаарх зөвлөмжийг хүргүүлэн ажиллалаа.
Нийтийн мэдээллийн тухай хуульд заасан мэдээлэл нээлттэй ил тод, үнэн зөв байх, бодитой мэдээллээр хангах үндсэн зарчмын дагуу авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн талаарх мэдээллийг Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 14 дэх заалтыг чанд баримтлан товч байдлаар олон нийтэд мэдээлж байгаа болно.