2023-2024 оны хичээлийн шинэ жилд бүх шатны нийт 2429 боловсролын сургалтын байгууллагад 1 271 260 суралцагч хамрагдаж байна.
Үүнээс:
Их, дээд сургуульд нийт 147 000 оюутан, үүнээс 1-р курсэд 25 000 оюутан
Мэргэжлийн боловсролын байгууллагад нийт 40 856 оюутан, үүнээс 22 000 оюутан шинээр элсэн суралцаж байна.
2023-2024 оны хичээлийн шинэ жилд бүх шатны нийт 2429 боловсролын сургалтын байгууллагад 1 271 260 суралцагч хамрагдаж байна.
Үүнээс:
Сургуулийн өмнөх боловсрол буюу цэцэрлэгт 302 226 хүүхэд, үүнээс шинээр элсэж буй нь 71 690 хүүхэд
Ерөнхий боловсролын сургуульд 781 178 сурагч, үүнээс 1-р ангид 75 100 сурагч шинээр элсэн оржээ.